Kennisbank

Regelgeving voor minderjarige ondernemers

minderjarige ondernemer meisje

Om ondernemer te worden moet je je in te schrijven in het Handelsregister bij de kamer van Koophandel. De KvK hanteert hierbij een minimumleeftijd van 18 jaar. Onderstaande informatie is afkomstig van de Kamer van Koophandel:

Definitie minderjarigen

De definitie van minderjarigen is: “zij die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest”. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn minderjarigen handelingsonbekwaam. Dat betekent dat je als minderjarige slechts rechtshandelingen mag verrichten als je toestemming hebt van je wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit zijn je ouders of voogd. Rechtshandelingen zijn handelingen die je doet waardoor er rechten en plichten ontstaan. Zoals zaken kopen of huren, of geld lenen. Voor bepaalde (dagelijkse) rechtshandelingen, zoals het kopen van een treinkaartje of een frietje bij de snackbar, heb je die toestemming niet nodig.

Zonder toestemming geen rechtsgeldigheid

Wanneer je als minderjarige zonder de toestemming van je ouders rechtshandelingen verricht, dan zijn deze vernietigbaar. Dat betekent dat achteraf een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dit kan gebeuren op verzoek van je ouders, binnen 3 jaar nadat zij op de hoogte zijn gekomen van de rechtshandeling. Ook kan vernietiging van de rechtshandeling op je eigen verzoek worden ingeroepen en wel binnen drie jaar na meerderjarigheid.

Aansprakelijkheid

Het is niet vanzelfsprekend dat je ouders aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen die door jou zijn verricht. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval (de opstelling van de ouders). Hiervoor geldt dat in geval van conflict de rechter het laatste woord heeft.

Handlichting

Om nu niet elke keer dat je bedrijfsmatige rechtshandelingen verricht de toestemming van je ouders te moeten vragen, is het mogelijk om handlichting aan te vragen bij de Rechtbank sector Kanton. Je moet hiervoor minimaal 16 jaar oud zijn. Voor het verkrijgen ervan is de toestemming van je ouders nodig. Met deze handlichting wordt de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige gedeeltelijk opgeheven. De minderjarige eigenaar van een onderneming of vennoot die handlichting heeft verkregen mag daarom voor het drijven van die onderneming bepaalde rechtshandelingen verrichten als meerderjarige. Met andere woorden: de minderjarige eigenaar of (beherend) vennoot is door handlichting handelingsbekwaam geworden. De belangrijkste reden om handlichting aan te vragen is dat wanneer er geen handlichting is, je toekomstige klanten het alles behalve een leuke gedachte zullen vinden dat jij óf je ouders - op grond van de handelingsonbekwaamheid - van alle overeenkomsten af kunnen komen, terwijl zij zelf de overeenkomst wel moeten nakomen. Dat kan hen geld kosten en het levert in ieder geval problemen op bij de uitvoering van je activiteiten. Door de handlichting neem je zelf de verantwoordelijkheid voor je daden.

Handlichting aanvragen bij de rechtbank

De procedure om handlichting aan te vragen bij de rechtbank is als volgt: dien een verzoek in bij de rechtbank (waaronder je woonplaats valt), sector Kanton (het adres vind je op www.rechtspraak.nl) en voeg een uittreksel uit het geboorteregister bij. Als je handlichting aanvraagt voor het uitoefenen van een bedrijf waar volgens de Vestigingswet een vergunning voor nodig is, dan moet je ook bewijsstukken bijvoegen voor die vergunning. Als de handlichting is verleend, dan wordt deze ‘beschikking’ bekend gemaakt in de Staatscourant en in twee in de ‘beschikking’ aan te wijzen dagbladen. Soms wordt dit door de Griffie gedaan. Soms moet je hier zelf voor zorgen. De kosten die verbonden zijn aan de aanvraag van de handlichting (het griffiegeld) zijn zo rond de € 100,00. De publicaties zijn voor eigen rekening. De gehele procedure, inclusief eventuele zitting, duurt een paar weken.

Bij de inschrijving van je bedrijf in het handelsregister, moet je een afschrift van de ‘beschikking’ overleggen. Heb je geen handlichting of ben je nog geen 16, dan is het raadzaam om je ouders mee te laten tekenen, zodat zij instemmen met de start van jouw bedrijf. Je toekomstige zakenpartners die zekerheid willen dat hun overeenkomst niet zal worden vernietigd door je ouders, zullen je ouders immers ook vragen om mee te tekenen.

Voorbeeld van een verzoek om handlichting

Op deze pagina