Kennisbank

Zorg en btw-vrijstelling

zorgmedewerker

Stichting ZZP Nederland heeft meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst ondersteund en gewonnen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat geneeskundige diensten verricht aan de mens vrijgesteld zijn van btw. Dat betekent dat voor vrijwel ieder beroep in de zorgsector een vrijstelling geldt. Veel beroepen waren al vrijgesteld maar voor zzp’ers.

Voorwaarde is wel dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeid- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling.

AWBZ Zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

AWBZ zorgdiensten en huishoudelijke verzorging zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn vrijgesteld van btw. Het betreft hier:

 • Huishoudelijke hulp
 • Bevordering van zelfredzaamheid
 • Uitlenen van verpleegartikelen voor lichamelijke aandoening (max. 26 weken)
 • Kraamzorg, zowel commercieel als niet-commercieel

Voor de AWBZ-zorg moet de klant aan wie de zorg wordt verleend een indicatiebesluit hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De aanspraak op Wmo-zorg moet de gemeente hebben goedgekeurd. AWBZ- of Wmo-zorg wordt voor een aantal uren per dag of week en voor een bepaalde periode toegewezen. Koopt de klant meer zorg in dan toegewezen? Dan is ook die zorg vrijgesteld, als die van dezelfde soort is en wordt verstrekt binnen de periode waarvoor de zorg is toegewezen.

Het Besluit Zorgaanspraken AWBZ is sinds 1 januari 2013 aangepast, maar de gevolgen voor de btw vrijstelling zijn nog niet verwerkt. Volgens de Belastingdienst geldt dezelfde vrijstelling zoals die ook van kracht was voor 1 januari 2013. Dit betekent dat als jouw diensten voor 1 januari waren vrijgesteld van btw, dit ook nu nog geldt.

Alternatieve geneeskunde 

Uit een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 27 maart 2015 volgt dat paranormaal therapeuten gebruik kunnen maken van de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige diensten, omdat de verrichte gezondheidskundige diensten kwalitatief soortgelijk zijn aan die van psychiaters, psychologen of andere (para)medische beroepen, zijnde beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen.

Op 2 september 2015 heeft de Belastingdienst in een nieuwsbericht op zijn website gepubliceerd dat uit voormeld arrest van de Hoge Raad volgt dat ook chiropractoren gebruik kunnen maken van de medische btw-vrijstelling. Lees meer

De btw-vrijstelling geldt onder voorwaarden voor gezondheidskundige verzorging door beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen. Beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, kunnen vanaf de datum van het arrest van de Hoge Raad dezelfde btw-vrijstelling gebruiken als zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen.

Voor nu zijn dus paranormaal therapeuten en chiropractors btw-vrijgesteld. Ook zijn beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen maar wel kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren (als beoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen) btw-vrijgesteld sinds 27 maart 2015. Voor acupuncturisten geldt dat ook zij vooralsnog btw-vrijgesteld zijn. 

Wet BIG

In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) is vastgesteld dat beroepen die onder de Wet BIG vallen vrijgesteld zijn van btw. Daarbij gelden de onderstaande criteria:

 • De diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG;
 • De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens;
 • Voor zover de Wet BIG daarin voorziet, zijn de beroepsbeoefenaren in het daartoe gestelde register ingeschreven;
 • De verrichte diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de betrokken beroepsbeoefenaar en vormen een onderdeel van de BIG-opleiding;
 • Het gaat om diensten verricht aan de individuele patiënt.

Bemiddeling en uitzendconstructies zijn niet vrijgesteld

Bij het ter beschikking stellen van arbeid, zoals bij medische uitzendbureaus geldt de btw –vrijstelling niet.

Verpleegkundigen en andere beroepen die rechtstreeks aan een instelling factureren zoals bij ziekenhuizen zijn met ingang van 13 juni 2014 vrijgesteld van btw. 
Lees ook: Belastingdienst stuurt brief: ZZP Verpleegkundigen vrijgesteld van btw

BIG geregistreerd en niet BIG geregistreerd

De Wet BIG onderscheidt twee categorieën beroepen: artikel 3-beroepen (verplicht BIG-geregistreerd) en artikel 34-beroepen (niet-geregistreerd). Voor beide beroepsgroepen gelden specifieke opleidingen die met een geldig diploma dienen te zijn afgesloten.

BIG geregistreerde beroepen

Artikel - 3 beroepen (BIG-geregistreerd):

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige Verpleegkundige

Met betrekking tot de btw-vrijstelling geldt dat voor ieder beroep dat onder de Wet BIG valt, dus ook voor een niet-geregistreerde die wel onder de Wet BIG valt. Deze beroepen vallen ook onder het medisch tuchtrecht.

Artikel - 34 beroepen (BIG-niet geregistreerd):

 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut Cesar
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)

Voor een nadere toelichting over de Wet BIG en de rechten en verplichtingen verwijzen wij je naar:

Link: bigregister.nl

Artsen en paramedici (BIG geregistreerd)

Artsen en paramedici die een door de Wet BIG geregeld beroep uitvoeren zijn vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt alleen voor diensten die tot het deskundigheidsgebied behoren zoals omschreven in de Wet BIG.

Psychologen en pedagogen (NIP en NVO)

Psychologen en pedagogen die ingeschreven staan in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of in het register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) kunnen een vrijstelling van btw toepassen als zij voldoen aan de volgende  voorwaarden:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog Specialist, Psycholoog Arbeid en Gezondheid of Orthopedagoog-Generalist;
 • Jouw diensten zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de individuele mens en vallen binnen het deskundigheidsgebied van de door u gevolgde opleiding;
 • Je trekt geen btw af in verband met deze diensten.

Tandartsen en tandtechnici

Diensten van tandartsen (artikel 3-beroep) en tandtechnici (artikel 34-beroep) zijn vrijgesteld van btw. Tandprothesen zijn ook vrijgesteld van btw maar levering van een gebitsprothese door een handelaar is niet vrijgesteld.

Regels voor vrijgestelde diensten

Indien je vrijgesteld bent van btw mag je geen btw berekenen over jouw werkzaamheden. Over je inkoop van materialen en apparatuur kun je geen btw terugvragen, de totale inkoop (incl. btw) is aftrekbaar op je winst.

Op deze pagina