Nieuws

Afwijkingen in gekeurde modelovereenkomsten vaak schadelijk voor zzp’ers

Reageren

Sinds de invoering van de wet DBA heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten opgesteld, waarmee zelfstandigen en opdrachtgevers hun afspraken kunnen weergeven. Deze modelovereenkomsten worden veel gebruikt, ook door grote intermediairs. Soms worden echter enkele woorden/zinnen in een goedgekeurde modelovereenkomst veranderd waardoor de overeenkomst voor de zzp’er een geheel andere strekking krijgt.

Overigens; veel gekeurde opdrachtovereenkomsten hebben een einddatum in 2021, maar het handhavingskader van de Belastingdienst, waar deze overeenkomsten op gebaseerd zijn, is niet aangepast. 

Resultaatverplichting
In de overeenkomst van een grote intermediair staat een belangrijke wijziging ten opzichte van de algemene ‘modelovereenkomst van Tussenkomst’ van de Belastingdienst met nummer 9051567429. De algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst luidt:

Artikel 2               Uitvoering van de opdracht
2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

De overeenkomst van de intermediair luidt op dit punt als volgt:

Artikel 5               Uitvoering van de werkzaamheden
5.1 Opdrachtnemer accepteert de Werkopdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het resultaat van de werkzaamheden (…).

Door deze wijziging van woorden gaat de zzp’er bij ondertekening van de overeenkomst van de intermediair een resultaatverplichting aan, in plaats van een inspanningsverplichting. Bij een resultaatsverplichting is de zzp’er ook aansprakelijk voor haperende systemen van de eindklant, te traag of zelfs tegenwerkende collega’s, etc.

De zzp’er is door ondertekening aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat en voor de daardoor ontstane schade en kan zich niet beroepen op overmacht, of zaken die buiten de eigen controle liggen. Een compleet ongewenste situatie voor de zzp’er.

Aansprakelijkheid jegens een derde
Bij de door de Belastingdienst gekeurde modelovereenkomst met nummer 90615.77419.1.0. is niet zo zeer een wijziging van woorden het probleem, maar eerder de achterliggende gevolgen van hetgeen in de overeenkomst staat.

In artikel 7 wordt onder andere benoemd:

“7.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze overeenkomst.

7.5 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen. Dit betekent dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,00 per gebeurtenis en € 1.000.000,00 per jaar, met dien verstande dat deze bedragen kunnen worden aangepast aan de bedragen die binnen een specifieke branche hebben te gelden, bijvoorbeeld aan de maximeringsbedragen die in dit kader door de Derde worden gehanteerd.”

In deze bepaling is duidelijk alleen een beperking van de aansprakelijkheid jegens opdrachtgever opgenomen. Maar in de meeste gevallen heeft de zzp’er zijn aansprakelijkheid dus niet beperkt dan wel uitgesloten jegens een derde. 

In art. 7.4 is een vrijwaringsplicht opgenomen. Indien een zzp’er akkoord gaat met deze bepaling, neemt de zzp’er de plicht op zich de opdrachtgever te vrijwaren voor alle aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden. Wanneer de derde partij de opdrachtgever aanspreekt voor schade als gevolg van de werkzaamheden, moet de opdrachtnemer als het ware in te staan voor de opdrachtgever. Alle kosten in verband met de aansprakelijkstelling (ook bijv. advocaatkosten) komen dan voor rekening van de zzp’er.

Het is als zzp’er dus verstandig om niet akkoord te gaan met een vrijwaring. Als je als zzp’er toch akkoord wilt gaan met een vrijwaring, dan kan je nog zoveel mogelijk proberen te beperken waarvoor hij precies vrijwaart. Daarbij is het verstandig als zzp’er om na te gaan of jouw aansprakelijkheidsverzekering kosten in verband met de door jou op je genomen vrijwaringsplicht dekt.

Kleine lettertjes

Deze twee voorbeelden geven aan dat bij het tekenen van een (model)overeenkomst de zzp’er goed moet lezen waar hij/zij voor tekent. Want is er eenmaal getekend en de bepaling gaat niet in tegen de Nederlandse wetgeving, dan is het rechtsgeldig. Mis je als zzp’er de kennis om een overeenkomst grondig door te nemen, schakel dan juridische hulp in. Abonnees van ZZP Nederland kunnen hiertoe een Juridisch Abonnement afsluiten.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 3 februari 2021
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen