Regeerakkoord 2017

Stichting ZZP Nederland heeft tijdens de kabinetsformatie voorstellen ingebracht, die de positie van zzp’ers moeten verbeteren. Begin oktober 2017 is het Regeerakkoord gepresenteerd. Hieronder lees je het resultaat van onze inbreng. Naast positieve resultaten zijn er ook zorgpunten, met name als het gaat om de opvolger van de DBA, die gelukkig verdwijnt.

7 punten uit regeerakkoord nader verklaard

1. Ondernemer of werknemer/opdrachtgeversverklaring

De Wet DBA is ingesteld om schijnconstructies tegen te gaan, maar in de praktijk bleek dat echte ondernemers opdrachten verloren, door dat opdrachtgevers onzeker waren over het inhuren van zzp'ers. Uitstel van handhaving verergerde dit alleen maar. ZZP Nederland heeft er alles aan gedaan om de Wet DBA van tafel te krijgen en dat is uiteindelijk gelukt.

Het alternatief in het regeerakkoord zal echter geen oplossing bieden. De opdrachtgeversverklaring (webmodule) lijkt veel op de vroegere BGL (Beschikking Geen Loonheffing), ook een webmodule met allerlei vragen, die het niet gehaald heeft vanwege administratieve rompslomp. Het belangrijkste bezwaar tegen dit soort oplossingen is, dat de Belastingdienst op basis van eigen criteria kan bepalen wie ondernemer is en wie niet. Men kan als het ware de “schuif” naar believen open en dicht zetten en zo het aantal zzp’ers reguleren. 

Stichting ZZP Nederland heeft de BGL afgekeurd, de Wet DBA is van tafel en wij keuren ook het alternatief in het regeerakkoord af. Wij kunnen niet toelaten, dat de Belastingdienst op grond van verouderde arbeidswetgeving ondernemers dwingt om werknemer te worden. Wij gaan uit van een vrije keuze voor het ondernemerschap. Dat betekent ook dat de overheid zich niet moet bemoeien met de markt. Ondernemers bepalen hun eigen tarieven. Ons voorstel van de Verklaring Zelfstandig Ondernemer zullen wij opnieuw inbrengen.

2. Eigen rechtspositie/Wettelijke positie zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers kunnen niet langer worden beschouwd als een soort van werknemer, die onder het arbeidsovereenkomstenrecht valt. Zij verdienen een eigen wettelijke positie als ondernemer. Dat is de enige manier om een einde te maken aan de vergelijking met werknemers. Men hoeft niet langer te bewijzen, dat men geen werknemer is (werken buiten dienstverband). Men hoeft slechts te verklaren en te laten zien, dat men bewust zelfstandig ondernemer is. Daarvoor moet dan wel een wettelijke basis zijn.

3. Verzekeringen

ZZP’ers werken voor eigen rekening en risico. Zij dekken op eigen wijze hun inkomensrisico’s zoals arbeidsongeschiktheid af en willen geen opgelegde verzekeringsplicht. Stichting ZZP Nederland heeft steeds gepleit voor verbetering van de individuele verzekeringspolissen. Dat gaat nu gebeuren. De inzet is vrijwillige deelname aan een betaalbare verzekering, die loopt tot aan de AOW-leeftijd, met maximale acceptatie, zonder uitsluitingen en kleine lettertjes.

4. Pensioen

Er komt geen pensioenverplichting voor zzp’ers. Stichting ZZP Nederland vindt, dat de overheid nu ook moet ingrijpen in bestaande pensioenverplichtingen, zoals het BPF Schilders. Die verplichting voor zelfstandige schilders moet zo spoedig mogelijk worden omgezet worden in vrijwillige deelname, zodat zelfstandigen zelf kunnen bepalen hoe men pensioen wil opbouwen. In het regeerakkoord staat, dat vrijwillige aansluiting bij bestaande pensioenfondsen mogelijk zal worden gemaakt. Stichting ZZP Nederland heeft samen met enkele andere zzp-organisaties het ZZP Pensioen opgericht. Dat kent geen verplichting, een vrije inleg, een eigen individuele pensioenrekening op naam en de laagst mogelijke administratiekosten.

5. Belasting

Er komt een belastingverlaging voor werkenden door verhoging van de algemene heffingskosten, verhoging van de arbeidskorting en verlaging van de vermogensrendementsheffing box 3. Ook de belastingtarieven worden verlaagd. Het tarief is voortaan gebaseerd op twee schijven, hoog (49,5 %) en laag (36,93 %). Aftrekposten zoals bijvoorbeeld de Zelfstandigenaftrek blijven bestaan, het bedrag blijft gelijk. Na 2020 kan men de Zelfstandigenaftrek aftrekken tegen het laagste tarief. Dat gebeurt in 4 stappen in de daaropvolgende jaren. De Zelfstandigenaftrek wordt dus niet verlaagd.

Verreweg de meeste zelfstandigen vallen nu al qua inkomen in een belastingschijf met een lager tarief en zullen straks ook volgens het laagste tarief worden belast. In feite verandert er voor het grootste deel van de groep niets aan de Zelfstandigenaftrek. Voor de hogere inkomens, die worden belast tegen het hoge tarief, zal dat in de toekomst (2024) maximaal € 800 per jaar minder voordeel opleveren.

6. Positie Franchisenemers

Franchisenemers zijn ondernemers, die zijn aangesloten bij een franchiseformule. Dat komt in allerlei beroepsgroepen voor, zoals taxi, rijscholen, kappers, detailhandel, horeca, bouw, etc.). In franchisecontracten zitten vaak financiële verplichtingen, die het ondernemerschap zodanig kunnen beperken, dat er sprake is van afhankelijkheid. Er is geen wettelijke regeling, waarin franchisecontracten kunnen worden getoetst. Dat gaat nu wel gebeuren. Stichting ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de positie van franchisenemers te verbeteren. Dit is een voorlopig resultaat, dat wij positief waarderen.

7. Aanbestedingsbeleid overheid

Het is voor zzp’ers vaak moeilijk om opdrachten te verkrijgen van overheidsdiensten en overheidsinstellingen. Deze overheidsinstellingen, waaronder de gemeenten, kiezen vaak voor de gemakkelijkste weg door aanbesteding aan grote partijen. Stichting ZZP Nederland pleit voor een beter aanbestedingsbeleid, zodat zzp’ers ook bij de overheid aan de bak komen.

Invloed in Den Haag

Stichting ZZP Nederland is een groeiende zzp-organisatie met toenemende invloed in politiek Den Haag. Dat is nodig in het gezamenlijk belang van zelfstandige ondernemers. Dit regeerakkoord laat zien, dat onze inbreng daadwerkelijk kan leiden tot positief resultaat, maar ook, dat er nog veel werk aan de winkel is. Vooral op de punten die nog niet voldoende duidelijk zijn uitgelegd.

Vul de enquête in

Het regeerakkoord is bekend. Wij willen graag van ondernemers weten wat zij vinden van de specifieke ondernemerspunten uit het regeerakkoord.

Naar de enquête

Deel deze pagina: