Belangenbehartiging

Overzicht Belangenbehartigingsactiviteiten Vereniging ZZP Nederland

Belangenbehartiging is vergelijkbaar met stille diplomatie. Het meeste werk is onzichtbaar, gericht op het aangaan en verstevigen van relaties, verbetering van posities en begrip kweken bij de vele stakeholders voor de belangen van de zelfstandige ondernemers. Om toch enig inzicht te geven in wat we allemaal doen, hierbij een aantal voorbeelden van het werk van de Vereniging ZZP Nederland. Werk dat we zelfstandig doen of mede namens onze bestuursfunctie binnen de Koepelvereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Benieuwd naar wat wij in 2024 allemaal al gedaan hebben? Lees het hier.

Oprichting Vereniging ZZP Nederland

Om de onafhankelijkheid van de belangenbehartiging steviger te borgen is het besluit genomen tot het oprichten van een Vereniging ZZP Nederland. Deze vereniging is formeel opgericht op 21 juni 2023. In het najaar zijn de verkiezingen gehouden voor de vorming van een ledenraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de sectoren die vertegenwoordigd worden door de \vereniging. Inmiddels is de Ledenraad gevormd en staat de eerste bijeenkomst gepland op 16 januari 2024.

Verplichte AOV voor zelfstandigen

De in het pensioenakkoord van 2019 opgenomen verplichte aov voor zelfstandigen heeft ook in 2023 nog niet geleid tot een definitieve uitwerking. Minister van Gennip heeft in haar brief van december 2022 aangegeven een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen nog steeds van groot belang te vinden. Doel blijft om samen met sociale partners de hoofdlijnen van een verplichte verzekering vast te stellen. ZZP Nederland is zo nauw mogelijk bij de uitwerking betrokken, zowel via VZN als via de samenwerking van VZN met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Onze voorkeur blijft echter dat deze verplichte AOV wordt omgezet naar een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Dus een vangnet voor alle werkenden en contract vorm onafhankelijk. De verwachting is dat de definitieve uitwerking in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Wet Toekomst Pensioenen en Zelfstandigen

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden. Hierdoor is tevens de fiscale ruimte voor zelfstandige ondernemers in de 3e pijler, met terugwerkende kracht per 1 januari 2023, verhoogd van 13 naar 30%. Deze extra fiscale ruimte compenseert de afschaffing van de FOR. 

ZZP Nederland heeft in 2023 ook actief geparticipeerd in de Taskforce Inkomen voor later. Het doel van deze Taskforce is het bewustzijn onder zelfstandigen te verhogen om het inkomen voor later tijdig te regelen. Tevens moet de informatie hierover duidelijker zijn, makkelijker te vinden en begrijpelijker voor eenieder.  

Ondernemerschap in wetgeving

ZZP Nederland vindt ondernemerschap belangrijk voor de samenleving. Zelfstandigen werken voor eigen rekening en risico. Zij hebben niets van doen met werkgevers en werknemers. Wij pleiten voor een eigen wettelijk kader voor bewust zelfstandige ondernemers, waarin de kenmerken van ondernemerschap toetsbaar zijn vastgelegd. Dat zorgt voor rechtszekerheid.
Zelfstandigen leveren diensten aan particulieren en bedrijven. Wetsvoorstellen, waarin zelfstandige ondernemers op generieke wijze langs de lat van het werknemersmodel worden gelegd, zijn ondoelmatig. Zelfstandige ondernemers mogen daardoor niet worden belemmerd in het ondernemen. De overheid dient ondernemerschap juist te stimuleren. Vereniging ZZP Nederland maakt zich in overleggen met de overheid hard voor duidelijke wetgeving voor zelfstandig ondernemers.

Wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden (VBAR)

Het, nu demissionaire, kabinet benadrukte dat zelfstandige ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en tevens dat de ruimte die de Nederlandse arbeidsmarkt biedt om als zelfstandige te werken zeer van belang te achten. 

In het wetsvoorstel van minister van Gennip dat in het najaar van 2023 ter consultatie werd aangeboden is het begrip inbedding extra benadrukt en ademt het, naar onze mening, teveel uit dat eenieder ‘werknemer, tenzij’ is. Het uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat werk dat organisatorisch is ingebed in de organisatie alleen door werknemers kan worden gedaan. Ons inziens is het criterium van inbedding een heilloze weg omdat het geen verduidelijking brengt. We gaan tegen dezelfde onrust aanlopen zoals we die kennen na invoering van de wet DBA. Daarom zijn we van mening dat de ondernemerscriteria leidend moeten zijn bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Leg de werkende dus niet langs de meetlat van werknemerschap, maar beoordeel de werkende primair op ondernemerscriteria, zoals de Belastingdienst nu ook al doet voor de vaststelling van het IB-ondernemerschap.

Beëdigd Registertolken en-vertalers (RBTV)

Het ministerie van Justitie & Veiligheid erkent dat beëdigd tolken en vertalers onmisbaar zijn in de rechtsstaat. Hun economische positie als zelfstandige professionals behoeft echter verbetering. In het huidige stelsel wordt de levering van tolk- en vertaaldiensten via aanbesteding in handen gegeven van intermediairs, die voor de uitvoering van deze diensten zelfstandige tolken- en vertalers inhuren.

ZZP Nederland staat voor verbetering van de positie van zelfstandige ondernemers. Wij blijven ons dan ook inzetten voor verbetering van de onderhandelingspositie van zelfstandigen, een gelijkwaardige positie met de opdrachtgever, ook in de wereld van tolken en vertalers. ZZP Nederland maakt deel uit van de regiegroep.

Aanwezigheid en deelname aan bijeenkomsten en congressen

Om het belang van zelfstandig ondernemers duidelijk te maken in alle gremia waar dat nodig is, is het van belang om zichtbaar te zijn. Hierbij een greep uit onze netwerkactiviteiten:

 • Jaarcongres Netspar: Pensioen met Toekomst.
 • Bijeenkomsten van VNO-NCW en MKB Nederland, zoals het Netwerk Zelfstandig Ondernemers en het MalieCafé
 • Expertmeeting HeadFirst: Wat is de waarde van zelfstandig professionals?
 • Overleg VNG en diverse gemeenten inzake dienstverlening aan zzp’ers.
 • Autoriteit Consument en Markt: Arbeidsmarkt in zorg en Richtlijnen zzp.
 • Ministerie van Financiën: btw-richtlijnen in Europa
 • Belastingdienst: Betalingsregelingen Corona schulden
 • Deelname Adviescommissie: Post Covid en Werk.
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) inzake inhoud MBO Keuzedeel Ondernemerschap
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: ‘Tijd en ruimte voor beleid’.
 • Diverse overleggen met ambtenaren ministeries, Tweede Kamerleden, relevante spelers in diverse netwerken.
 • Aanwezig op de Startersdag van de Kamer van Koophandel
 • Jurybijeenkomst en bekendmaking ZZP’er van het jaar
 • Diverse interviews met schrijvende pers en radio

Aanwezigheid en deelname aan bijeenkomsten van lidorganisaties

Er zijn veel (beroeps)organisaties aangesloten bij ZZP Nederland. Ook hier zijn we graag aanwezig. Als voorbeeld noemen we hier een paar activiteiten:

 • Presentaties ondernemerschap Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs
 • Webinar ‘Zzp'er in de huisartsenzorg’ met de NVDA en de NVvPOH
 • Presentatie ZP Meppel: (Haagse) Stand van zaken rondom zzp’ers
 • Aanwezig op de ledendag van de LBKR
 • Aanwezig op de bijeenkomst van Platform ACCT en de Creatieve Coalitie: ‘de weg naar fair pay’ 

Ambities voor 2024

Gezien de recente Tweede Kamerverkiezingen zal het ook in 2024 van belang zijn om de onderhandelende partijen te voorzien van input ten gunste van de positie van de zelfstandig ondernemer.  We zullen hier alle beschikbare kanalen voor inzetten, maar ook veel contacten leggen met, vaak nieuwe, Tweede Kamerleden. Onderwerpen hierbij zijn onder andere:

 • De discussie rondom het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden;
 • De behandeling van de invoering van de verplichte AOV voor zzp’ers;
 • Een eigen wettelijk kader voor bewust zelfstandige ondernemers, waarin de kenmerken van ondernemerschap toetsbaar zijn vastgelegd. 
 • Een fiscale voorziening ten behoeve van de opbouw van een reservebuffer voor alle ondernemers om bedrijfscalamiteiten het hoofd te kunnen bieden.
 • Maatregelen om schijnconstructies met lage tarieven te bestrijden, waar echte zelfstandigen geen last van hebben en waarmee deze werkenden als werknemer worden beschermd.
 • Maak bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar voor alle werkenden, ongeacht contractvorm. Immers de arbeidsomstandigheden zijn voor alle werkenden gelijk. Werkgerelateerde klachten moeten beter en eerder (h)erkend worden door de huisarts en de overige 1e lijn zorgverleners. Neem hiervoor dekking op in de basisverzekering. 
Op deze pagina