Belangenbehartiging

Bbz en schuldhulp

Wat is het probleem?

Ondernemers met een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder de zzp’ers met een eenmanszaak, zijn zelf aansprakelijk voor de schulden van de eigen onderneming. Bedrijfscalamiteiten zijn rechtstreeks van invloed op het persoonlijke (gezins)inkomen. Er zijn mogelijkheden om ondernemers in financieel zwaar weer te helpen, maar de mogelijkheden hiervoor zoals het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), zijn bij zzp’ers nauwelijks bekend. Veel gemeenten gaan niet goed om met de hulp die zij kunnen en in sommige gevallen wettelijk verplicht moeten bieden. Dit komt ook omdat de gemeenteambtenaren vaak de regels niet goed kennen.

Daarnaast is het moeilijk om via de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) als ondernemer geholpen te worden omdat veel gemeenten de WGS niet goed toepassen, waardoor ondernemers zich eerst diep in de schulden moeten steken en hun bedrijf moeten beëindigen om uiteindelijk wel via de WGS geholpen te kunnen worden. Ombudsman Van Zutphen signaleerde dat zzp’ers nauwelijks worden toegelaten tot schuldhulpverlening.

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

Stichting ZZP Nederland wil dat de communicatie over de mogelijkheden als Bbz en WGS sterk verbetert, zodat ze beter toegankelijk worden voor ondernemers. Heldere communicatie kan een effectieve inzet van de Bbz bevorderen en het aantal faillissementen tijdens financieel zwaar weer beperken. Het is absurd dat de Bbz door gemeente zo slecht word gecommuniceerd terwijl door studie is bewezen dat gemeenten er geld mee kunnen besparen. Daarnaast kan effectieve inzet van de WGS onnodig grote problemen voorkomen.

Activiteiten van Stichting ZZP Nederland

In april 2018 heeft Stichting ZZP Nederland een achterbanraadpleging gehouden waaruit bleek dat 80% van de zzp’ers totaal onbekend is met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Slechts 10% van de zzp’ers weet wat de voorwaarden zijn van het besluit en voor wie deze is bedoeld.

Er is overleg tussen Stichting ZZP Nederland en Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren in het Sociaal Domein). Hieruit zijn enkele actiepunten naar voren gekomen die met de gemeenten worden besproken om de communicatie te verbeteren.

Daarnaast heeft Stichting ZZP Nederland doorlopend contact met de beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP over communicatie omtrent schulden en preventieve voorlichting. Er zullen voorlichtingsbijeenkomsten komen over de mogelijkheden die bewindvoerders kunnen bieden voor ondernemers in financieel zwaar weer.

Verder praat Stichting ZZP Nederland ook met Zelfstandigen Loket Flevoland en gemeente Rotterdam onder andere over de slechte bekendheid van Bbz, schulden en vroegsignalering van (financiële) problemen o.a. via MKBDoorgaan.nl. Inmiddels zijn er ook gesprekken met politieke partijen (o.a. Rens Raemakers van D66) die graag van Stichting ZZP Nederland horen wat er aan de hand is en hoe het beter zou kunnen.

Via de website en de helpdesk geeft ZZP Nederland informatie over de Bbz en wijst iedere ondernemer die er baat bij kan hebben op deze vangnetregeling.

Huidige situatie

De overheid is er inmiddels van doordrongen dat ondernemers in financieel zwaar weer gebaat zijn bij adequate hulpverlening. Dat betekent dat er snel gereageerd moet worden en dat bekend moet zijn (zowel bij ondernemers als ambtenaren) welke wettelijke mogelijkheden er geboden worden. Staatssecretaris van sociale zaken Tamara van Ark presenteerde begin 2018 een plan met veertig actiepunten waarmee gemeenten mensen met schulden effectiever moeten gaan helpen. Dat is een stap in de goede richting.

Er is een campagne opgezet; Kom uit je Schuld. De campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij hoort ook een website waar ondernemers de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben: https://www.komuitjeschuld.nl/ 

Stichting ZZP Nederland blijft zich inzetten om Bbz en WGS bekender te maken bij doelgroep en om vroege hulpverlening mogelijk te maken zonder dat het bedrijf gestaakt hoeft te worden.

Meer informatie over Bbz en Gemeentelijke Schulphulpverlening:

Op deze pagina