Waarop gaan ZZP’ers stemmen met de verkiezingen?

 

Stemmen als ZZP'er - verkiezingsprogramma's 2012

Nu de verkiezingen dichterbij komen presenteren de meeste politieke partijen hun verkiezingsprogramma. Iedere politieke partij heeft daarbij wat aandacht voor de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Met een sterk groeiend aantal mensen vormen de 750.000 zelfstandigen een echte doelgroep. Daar haken partijen op in door het in het vooruitzicht stellen van oplossingen en vooruitgang. Hoewel in sommige manifesten mooie opmerkingen staan valt te bedenken of de voorstellen wel realistisch zijn. Het trekt stemmen om te zeggen dat je lastenverlichting en verbetering wilt, maar hoe men dat wil realiseren en wie dat gaat betalen staat er veelal niet bij.
 

SP: opdrachtgevers moeten premies bij ZZP’ers inhouden

De SP belooft in hun verkiezingsprogramma dat ZZP’ers die diensten leveren welke ook door mensen in loondienst geleverd worden voortaan gaan vallen onder de sociale zekerheid. Daartoe moet een opdrachtgever (de SP spreekt van werkgever) premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid gaan betalen. Daarnaast worden ZZP’ers verplicht om mee te betalen aan een scholingsysteem zoals dat er ook is voor werknemers.

PvdA: voorstander van minimumloon

De PvdA maakt er wat meer werk van in hun verkiezingsprogramma, maar de inslag is gelijk. ZZP’ers moeten in bepaalde sectoren beschermd worden door een minimumloon. Welke sectoren een minimumloonverplichting krijgen kan men niet aangeven, maar dit zijn volgens de PvdA sectoren waar ook vaak veel Bulgaren en Roemenen tegen een uurloon van 5 Euro werken.

Voor de sociale zekerheid wil de PvdA nieuwe vormen van solidariteit zoals de (instabiele) broodfondsen fiscaal stimuleren. Daarnaast worden ZZP’ers verplicht zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook krijgen ZZP’ers onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand en tot scholingsfondsen. De PvdA wil tevens de fiscale verschillen tussen werknemers en ZZP’ers verkleinen. De PvdA kwam onlangs (18-06-12) met het bericht dat men de malaise in de bouwsector wil bestrijden met een verlaging van de btw op het onderhoud van woningen verlagen van 19 naar 6%.

Afschaffen arbeidskorting
Een beetje verborgen is het feit dat de PvdA de arbeidskorting heffing wil afschaffen voor zelfstandigen. Hierdoor betaalt de gemiddelde ZZP'er minstens € 1600,- meet aan inkomstenbelasting. Volgens de PvdA ligt een groter plan hieraan ten grondslag, maar wat dat plan is kon men nog niet melden. Er is inmiddels veel protest ontstaan op het afschaffen van de arbeidskorting.
 

GroenLinks: urencriterium afschaffen

GroenLinks stelt zich duidelijk meer op als liberale partij door te stellen dat er maatregelen nodig zijn om het deeltijdondernemerschap te stimuleren. Daartoe wil GroenLinks het urencriterium afschaffen en vervangen naar een inkomenscriterium. Dat betekent aftrek naar inkomen. Daarnaast wil GroenLinks dat opgebouwde pensioengelden van ZZP’ers behouden blijven bij een bijstanduitkering, zoals dat ook bij werknemers het geval is.
 

CDA: buitenlandse ZZP'ers controleren

Het CDA wil meer armslag voor ZZP’ers, daarmee bedoelt men inkomensbescherming. Buitenlandse ZZP’ers die door onduidelijke constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. Daarnaast wil het CDA arbeidsongeschiktheidverzekeringen en pensioenen beter en toegankelijker maken voor ZZP’ers.
 

ChristenUnie: BTW voor bouwsector verlagen

Ook de ChristenUnie heeft inmiddels een programma bekend gemaakt. Daarin besteed men aandacht aan ondernemen in brede zin en een enkele regel specifiek gericht op de ZZP’er. De ChristenUnie wil evenals de PvdA de btw in de bouwsector (tijdelijk) verlagen naar 6%. Daarnaast wil men ruimere afschrijfmogelijkheden zoals dat ook in eerdere jaren als crisismaatregel is ingezet door de overheid. De ChristenUnie is voorstander van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek om deze te verdisconteren in de MKB winstvrijstelling. Verder wil de ChristenUnie mogelijkheden scheppen voor een toegankelijker pensioen, het afsluiten van collectieve verzekeringen en een betere scholing voor ZZP’ers.
 

D66: VAR vereenvoudigen

In het D66 verkiezingsprogramma is weinig specifieke aandacht voor de ZZP’er. Maar enkele punten hebben we kunnen vinden: D66 wil dat ZZP’ers dat ZZP’ers vrijwillig moeten kunnen aanhaken bij sociale voorzieningen. Schijnzelfstandigheid moet hard worden aangepakt en de VAR verklaring moet vereenvoudigd worden. Daarnaast moeten ZZP’ers toegang krijgen tot een vrijwillig pensioenfonds en ook toegang moeten krijgen tot de WIA (UWV verzekering) om arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

 

PVV: Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat slechts één zinnetje. De PVV is voor een meldingsplicht van buitenlandse zelfstandigen. Voor de rest heeft de PVV blijkbaar weinig aandacht en/of ideën voor ondernemen...

 

VVD: Pensioenen voor ZZP

De VVD houdt zich in het verkiezingsprogramma ook een beetje op de vlakte. Algemene teksten zonder concrete zaken. In het partijprogramma staat dat wettelijke regelingen voor ZZP’ers verbeterd moeten worden en dat de regeldruk verminderd moet worden. Daarnaast wil de VVD dat er meer mogelijkheden moeten komen voor pensioenregelingen en dat ZZP’ers ook in aanmerking moeten komen voor de Nederlandse Hypotheekgarantie. Verder pleit de VVD voor een fiscaal gelijke behandeling.


Link naar  | standpunten Stichting ZZP Nederland |

Links naar verkiezingsprogramma's:

SP PvdA GroenLinks CDA | ChristenUnie | D66 | PVV | VVD |

Deel deze pagina: