Vrijwillige verzekering via het UWV

Vrijwillige verzekering via het UWV

Als zelfstandige bent u niet meer standaard verzekerd via het UWV voor arbeidsongeschiktheid. Dit dient u zelf te regelen. Dat kan natuurlijk via de particuliere verzekeraars, maar als u al een bepaalde gezondheidsklacht heeft dan wordt dit altijd uitgesloten van dekking. Verzekeraars noemen dit: “brandende huizen kun je niet verzekeren”.

Als u een eigen bedrijf begint of u bent meewerkend echtgenoot of partner kunt u zich vrijwillig verzekeren via UWV. Als u volledig als zelfstandige aan de slag gaat, moet u het voorafgaande jaar (met maximaal zestig dagen onderbreking) verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Blijft u gedeeltelijk in loondienst werken of begint u voor een deel van uw tijd een eigen bedrijf met behoud van een WW-uitkering? Dan geldt een termijn van ten minste drie jaar (met maximaal zestig dagen onderbreking).

Met een BV als rechtsvorm

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dan adviseert UWV u om geen vrijwillige Ziektewetverzekering af te sluiten. Tijdens uw ziekte is de BV namelijk verplicht om uw loon door te betalen. Mocht u net starten en nog geen geld in de BV hebben zitten, dan wordt het natuurlijk wel lastig om uzelf twee jaar lang uit te keren, dus kan het aflsuiten van een  vrijwillige Ziektewetverzekering toch verstandig zijn. Daarnaast geldt de Ziektewetverzekering maar voor 2 jaar, het is verstandig om u ook na die periode nog te verzekeren. Dat kan via een WIA-verzekering ( Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Twee verzekeringen

Het UWV onderscheidt twee verzekeringen. De eerste is een ziekteverzekering die uitkeert als u ziek bent. De maximale uitkeringsduur is twee jaar. Indien u verzekerd wilt zijn van een langere uitkering kent het UWV ook nog een WIA verzekering. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn. De verzekeringen zijn een afgeleide van de algemene verzekeringen voor werknemers.

Vrijwillige verzekering Ziektewet UWV

De vrijwillige verzekering Ziektewet van het UWV is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. De acceptatie door het UWV is verplicht met maximum eindleeftijd 65 jaar. Aanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie. Indien u bent begonnen met een startersperiode van maximaal 26 weken, bent u voor die 26 weken nog verzekerd via het UWV.

Te verzekeren is maximaal het laatstverdiende dagloon, mits dit niet hoger is dan het wettelijk maximum premiedagloon (in 2013 € 194,85) De uitkering is afhankelijk van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent en het UWV bepaalt dit op basis van passende arbeid. Dat wil zeggen dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt gekeken wat u nog wel kunt. Een uitkering bestaat uit maximaal 70% van het verzekerde bedrag en de wachttijd voor een uitkering is twee dagen met een maximale uitkeringsduur van twee jaar. De premie bedraagt 9,8% van het verzekerde bedrag.

Optionele aanvulling: Vrijwillige verzekering WIA UWV

De vrijwillige verzekering WIA (Wet Inkomen en Arbeid) verzekerd u voor een ziekteperiode die langer dan twee jaar duurt. U betaalt hiervoor een premie van 5,65 vanaf dag 1. In de eerste twee jaar geeft de UWV Ziektewetverzekering u dekking. Na twee jaar treed dan de WIA verzekering in werking. U dient deze verzekering direct met de voornoemde Ziektewetverzekering af te sluiten. De verzekering kent een wachttijd van twee jaar en dekt voor een deel uw inkomensderving af. Ook deze verzekering is gekoppeld aan het maximum premiedagloon. Voor een uitkering dient u minimaal twee jaar lang arbeidsongeschikt te zijn met een percentage van 35%. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor een uitkering:

IVA uitkering: Dit (75% van het verzekerd dagloon) krijgt u als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent en slechts in staat bent om maximaal 20% van het maatmanloon (vergelijkbare gangbare inkomen van gezonde mensen) te verdienen.

WGA uitkering: Dit (28 tot 80% van het verzekerd dagloon) krijgt u als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en slechts wordt geacht om maximaal 65% van het maatmanloon (vergelijkbare gangbare inkomen van gezonde mensen) te verdienen.

Hoogte van de premie
De hoogte van de premie hangt af van de hoogte van het dagloon dat u verzekert. U hoeft niet uw volledige dagloon te verzekeren, u kunt ook een kleiner deel verzekeren. Meestal wordt een bedrag aan vaste lasten verzekerd, aangevuld met een bedrag voor levensbehoeften.

Rekenvoorbeeld premie UWV arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekerd bedrag per maand - € 2000,- (maximale uitkering is dan € 1400,- netto)

Premie Ziektewet per maand (9,5%) -  € 190,-
Premie WIA aanvulling (6 %) - € 120,00,-

Totale maandpremie bij maximale uitkering van € 1400,- bedraagt € 310, - Dit bedrag is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Conclusie ZZP Nederland

Het is mooi dat het UWV risico’s overneemt die particuliere verzekeraars uitsluiten. Mensen met een bestaande ziekte kunnen op deze manier verzekerd worden. Bij het UWV wordt altijd uitgegaan van passende arbeid. Dat betekent dat u voor uw eigen beroep arbeidsongeschikt bent maar als de keuringsartsen beslissen dat u best nog papier kunt prikken in het plantsoen wordt uw uitkering al een stuk lager. Voor mensen die geen problemen met hun gezondheid hebben is een reguliere arbeidsongeschiktheidverzekering vaak een meer passende oplossing en veelal ook nog eens lager geprijsd.

Documenten

 1.  
  Download (129 kB)
 2.  
  Download (94 kB)
 3.  
  Download (96 kB)
 4.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand