Kennisbank

Is een bv interessant als zzp'er?

Het is mogelijk om op eenvoudige wijze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Maar wanneer is het verstandig om een bv op te richten?

Bv niet interessant voor de meeste zzp’ers

Doordat de eis van een minimumstartkapitaal van € 18.000,- is vervallen, is het oprichten van een bv voor veel mensen gemakkelijker geworden. Naast de kapitaalseis is ook een accountantsverklaring bij inbreng in natura komen te vervallen. Het kan dus allemaal wat simpeler. Maar is een bv wel een interessante rechtsvorm voor een kleine ondernemer?  

ZZP Nederland is van mening dat het pas zin heeft als er binnen de bv een forse winst gemaakt wordt. Bij bedragen van € 150.000,- of meer winst begint een bv redelijke voordelen op te leveren.

Wanneer is een bv interessant

  • Belastingvoordeel? Een bv is fiscaal pas interessant als er een winst van €150.000 of meer gemaakt wordt. Dat komt doordat de directeur van een bv bij de bv in loondienst komt en daarmee gewoon weer werknemer is geworden. Dat betekent dat de directeur loonbelasting moet betalen, compleet met sociale premies. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 51.000 (€ 48.000 in 2022).

    Per 2015 gelden andere normen voor de zogeheten gebruikelijkloonregeling. De doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling wordt verlaagd van 30% naar 25%. Verder wordt het criterium ‘soortgelijke dienstbetrekking’ vervangen voor het criterium 'meest vergelijkbare dienstbetrekking'. Door het criterium 'meest vergelijkbare dienstbetrekking' te hanteren zijn ook vergelijkingen mogelijk met werknemers die niet precies hetzelfde werk doen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst. Dit is geen ‘soortgelijke dienstbetrekking’, maar kan wel een ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zijn.

  • Zelfstandigenaftrek vervalt! De directeur van de bv heeft geen recht op zelfstandigenaftrek. Ook voor startersaftrek komt een bv niet in aanmerking.

  • Geen MKB-winstvrijstelling! Een bv heeft geen recht op de aftrekpost MKB-winstvrijstelling. Dat is 14% van de winst na aftrek van alle andere aftrekposten.

  • Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afrekenen! Binnen een bv geldt de regeling Fiscale Oudedagsreserve niet meer. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is natuurlijk niets anders dan uitstel van te betalen belasting. Als een onderneming gestaakt wordt zal er moeten worden afgerekend met de Belastingdienst tegen het dan geldende tarief. Als je verandert van eenmanszaak naar een bv dient er in principe te worden afgerekend. Maar… het is ook mogelijk om de FOR om te zetten in een recht op lijfrente-uitkering door de bv. In dat geval hoeft er niet direct worden afgerekend. Echter één van de voorwaarden voor het overbrengen van de FOR naar de bv is dat de lijfrente niet mag leiden tot een schuld van de inbrenger aan de bv. Daar dient de inbrenger dus een (liquide) betaling te verrichten aan de bv om zijn FOR daar onder te brengen. Dat geld mag na de oprichting van de bv niet direct worden doorgeschoven naar andere posten. In vaktermen noemt men dit een “rondje kasgeld”.

  • Beperkte aansprakelijkheid maar ten dele waar! De directeur van een bv is niet meer rechtstreeks aansprakelijk ingeval de bv failliet gaat. Dat lijkt veilig, maar als de bv failliet gaat door overduidelijk wanbeleid kan de directeur alsnog aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast geldt de regel dat als de bv een lening bij een bank aangaat de bank meestal vraagt om privé mee te tekenen in verband met een onderpand. Daarbij is de directeur ook privé aansprakelijk als er iets mis gaat.

Belastingvoordeel minimaal

De belastingvoordelen van een bv zijn dus niet zo groot als verondersteld wordt. Over de uiteindelijke winst die na salaris, loonbelastingafdracht en sociale premies van de directeur overblijft wordt de winst in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting tegen 19% in 2023 (bij een winst tot € 200.000,-). Als de directeur dit bedrag naar privé wil brengen, dan houdt de bv 15% dividendbelasting in. In de aangifte inkomstenbelasting geef je onder reguliere voordelen het bruto dividend aan. Hierover betaal je 26,9% in 2023 (aanmerkelijk belang). De ingehouden dividendbelasting geef je aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting en wordt hiermee verrekend. Gemiddeld betekent dit dus een behoorlijke belastingdruk over de winst die overblijft na het salaris van de directeur.

Alles over bv starten als zzp'er

Op deze pagina