Vereniging ZZP Nederland

Wat deden wij in de maand:

Leden van Ledenraad

Maart 2024

Waar hield de Vereniging zich in maart mee bezig?

De maand maart stond wat de vereniging betreft in het teken van verkenning. Enerzijds rondde Kim Putters zijn verkenning af met de conclusie dat een ‘Program-kabinet’ tot de mogelijkheden kon behoren. Vervolgens gingen twee nieuwe informateurs van start om met de vier deelnemende partijen de inhoud te verkennen. 

Anderzijds hebben we in de maand maart menig overleg gehad over de inhoud van de wetsvoorstellen VBAR en AOV-zzp. Voor wat betreft de VBAR bevindt het ministerie van SZW zich nog in de verkenning rondom het verwerken en op waarde schatten van alle input, zoals kritiek, suggesties, voorstellen, meningen en richtingen. Tot nog toe heeft dit nog niet geleid tot een volgend voorstel. Nu doet de maand april wat hij wil, maar ik hoop dat we volgende maand mogen rekenen op een nieuw en uiteraard beter voorstel.

De uitwerking van het wetsvoorstel voor de verplichte aov voor zelfstandig ondernemers schijnt ook maar niet uit de verkenning te komen. Er zijn meerdere uitwerkingen en uitvoeringsmogelijkheden etc. besproken, maar dit heeft niet geleid tot een wetsvoorstel. We zijn benieuwd welke verkenning het eerste gereed is; die van het program-kabinet of die van SZW.

Interview Belangenbehartiger

Sinds eind vorig jaar is de kwartiermaker voor de Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden actief (kortweg Belangenbehartiger). ZZP Nederland is als stakeholder gevraagd mee te denken over de positionering van deze functie, de mogelijke taken en de mogelijke bevoegdheden. Doel is uiteraard dat men niet meer vastloopt in de systemen (zie pdf).

Voorbereiding rondetafelgesprek Belastingdienst opheffing handhavingsmoratorium

Samen met de Belastingdienst hebben we meegewerkt aan de organisatie van een rondetafelgesprek (10 april) met alle stakeholders om gezamenlijk te spreken over de wijze waarop het handhavingsmoratorium, dat nog steeds van toepassing is op de Wet DBA, kan worden opgeheven. Tegelijkertijd als het kan worden opgeheven; hoe geven we dan de handhaving vorm? Handhaving die ook herkenbaar is voor de markt en uitvoerbaar is voor de Belastingdienst. 

Eindrapport Post-Covid en werk; project Perspectieven 

ZZP Nederland heeft zitting in het adviespanel van het project Post Covid en (werk)perspectieven.

Dit project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Werk en Gezondheid en wordt ondersteund door het ministerie van SZW. Binnen het project is gekozen om voor de interviews werknemers te spreken, alsmede alle stakeholders in hun omgeving. Zelfstandigen zijn als doelgroep wel uitgewerkt in de handreikingen, maar niet specifiek op de website in de pagina’s ‘onderwerpen’ en ‘betrokkenen’. Desondanks staan hier voldoende tips en informatie in die voor zelfstandigen van groot belang zijn.

Webinar Werken voor de overheid Tolken en Vertalers

Op 18 maart werd het webinar Werken voor de Overheid Tolken en Vertalers gehouden. ZZP Nederland heeft hieraan deelgenomen om inhoud te geven aan de wet- en regelgeving die van invloed is op de positie van zelfstandige beroepsbeoefenaren, alsmede de ruimte die voor handen is om met het ministerie van J&V afspraken te maken. Er luisterden ruim 120 Tolken en vertalers naar het webinar. Daarnaast waren er drie moderatoren actief om de vragen te beantwoorden. We mogen concluderen dat er draagvlak is voor de richting die we als werkgroep inslaan.

Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG)

In maart is er ook een gesprek geweest met vertegenwoordiging van de NCFG. Deze coalitie bestaat uit publieke en private organisaties die samen willen bouwen aan een financieel gezond Nederland. Doel is om een financieel gezonde maatschappij te realiseren, om zodoende bij te dragen aan het welzijn van individuen, organisaties, de economie en daarmee onze maatschappij. Iets waar ZZP Nederland graag een bijdrage aan levert.

Taskforce Inkomen voor Later

ZZP Nederland heeft reeds langere tijd zitting in de Taskforce Inkomen voor Later. Begin april verschijnt ons definitieve visiedocument met daarin onze adviezen en voorstellen om zelfstandigen te helpen en bewust te maken een goed inkomen voor later (pensioen) te realiseren.  Een goed pensioen is volgens de Taskforce Inkomen voor Later het genereren van voldoende inkomen uit de beschikbare pensioenpijlers om de gewenste levensstijl na pensionering te behouden.

Een greep uit de overige activiteiten in maart:

 • ZZP Nederland heeft kennisgemaakt met de nieuwe directeur van PZO; Sylvia Huydecoper.
 • Ook zijn er gesprekken gevoerd met sollicitanten voor de functie directeur van Vereniging Zelfstandigen Nederland.
 • Eind maart is er weer overleg geweest met Henk Hofstra, voorzitter van Boknet, de beroepsorganisatie (beeldend) kunstenaars.
 • Op 17 april staat de tweede vergadering van de Ledenraad van ZZP Nederland gepland. De stukken worden deze maand verzonden. Naast praten over de actualiteit, staat ook een nieuwe, brede enquête op de agenda. Hiermee willen we alle leden van de Ledenraad in staat stellen te achterhalen wat er specifiek speelt in de sector die zij vertegenwoordigen. 
 • ZZP Nederland is altijd bereid om een presentatie te geven aan zelfstandigenorganisaties over o.a. de actuele politieke zaken. 

Wat deden wij eerder in het jaar?

Waar hield de Vereniging zich in januari mee bezig?
Het nieuwe jaar kwam redelijk snel op gang. Vanaf 8 januari was de belangenbehartiging weer op stoom. Wat hebben we zoal gedaan deze maand:

Overleg met de Belastingdienst
De Belastingdienst is bezig met het ontwikkelen van middelen om de handhaving te versterken en verbeteren. Immers het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om het ‘handhavingsmoratorium’ per 1 januari 2025 op te heffen. Dit jaar gaat de Belastingdienst, in samenwerking met de markt, zich hierop voorbereiden. We hebben inmiddels meerdere overleggen met de Belastingdienst gevoerd om te bespreken hoe we de handhaving vorm kunnen geven. Zowel binnen de beschikbare capaciteit van de Belastingdienst, als gericht op de groep waar het het meest onduidelijk is of er sprake is van dienstbetrekking of ondernemerschap. Ons doel is om te zorgen voor zo veel mogelijk duidelijkheid, voor zowel de zelfstandige, als per opdracht.

Overleg ministerie van Justitie & Veiligheid
Samen met de beroepsorganisaties van Tolken en Vertalers, PZO en FNV Zelfstandigen en in goed overleg met het ministerie wil ZZP Nederland de werkwijze van aanbesteding door de overheid van tolk- en vertaaldiensten in samenhang brengen met de handhaving van de wet DBA en de mededingingsrichtlijnen van de ACM. 

Eerste Ledenraadvergadering Vereniging ZZP Nederland
Op 16 januari is de eerste bijeenkomst geweest met de verkozen leden van de Ledenraad van Vereniging ZZP Nederland (zie foto). Deze bijeenkomst vond plaats in Nieuwspoort (naast de Tweede Kamer) te Den Haag. De vergadering stond vooral in het teken van de onderlinge kennismaking. Na deze kennismaking liepen we gezamenlijk naar de overkant (Malietoren) om deel te nemen aan de bijeenkomst van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers.

Taskforce Inkomen voor later
Het opbouwen van een oudedagsvoorziening moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties (VZN, PZO en ZZP Nederland), Kamer van Koophandel, Nibud, MKB Nederland en Verbond van Verzekeraars slaan daartoe de handen ineen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Taskforce meewerken aan een informatiecampagne gericht op zelfstandigen, een neutraal informatiepunt ontwikkelen en tot slot bevorderen dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor het opbouwen van deze voorziening.

Brief en input aan informateur Plasterk
Hoewel er nog geen zicht is op een nieuw kabinet, is het wel van belang om vroegtijdig kenbaar te maken aan de partijen die met elkaar in gesprek zijn, welke zaken wij als ZZP Nederland belangrijk vinden. Daarom hebben we, vanuit onze Koepelvereniging VZN, een brief  en een beknopte visienota aan informateur Plasterk gezonden. Uiteraard wordt er daarnaast gesproken met de woordvoerders Arbeidsmarkt van alle politieke partijen.

Een greep uit de overige activiteiten in januari

 • ZZP Nederland is actief in de werkgroep van de sectorkamer Handel ROC’s om de keuzedelen ondernemerschap te herzien en te actualiseren. ZZP Nederland vindt het zeer belangrijk dat het vak ondernemerschap vroegtijdig wordt aangeboden aan eenieder die vanuit zijn beroepsopleiding er over denkt om ondernemer te worden.
 • ZZP Nederland is altijd bereid om een presentatie te geven aan zelfstandigen over o.a. de actuele politieke zaken. Zo hebben we op 22 januari een presentatie gegeven aan leden van de gidsenorganisatie Guidor over de wijzigingen m.b.t. belastingen, het wetsvoorstel VBAR en de stand van zaken rond verplichte AOV zzp.
 • ZZP Nederland heeft ook deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van VZN. Altijd een prettige bijeenkomst waar we met alle leden onze ambitie kunnen delen en aanscherpen. Alles voor het realiseren van een volwaardige positie voor zelfstandigen. Ruimte om te ondernemen.

Wat deed de Vereniging in februari?

In de maand februari waren er politieke formatie-ontwikkelingen en ook weer niet. Informateur Plasterk rondde zijn opdracht af en informateur Putters werd benoemd. Volgende maand (uiterlijk 11 maart) brengt Putters zijn rapport uit. 

Bestuursvergadering VZN

Nagenoeg elke maand komt het bestuur van VZN bijeen. De voorzitter van Vereniging ZZP Nederland heeft zitting in het bestuur van VZN. Tijdens deze vergadering bespreken we alle actuele zaken rondom de (politieke) positie van zelfstandigen en de professionele ontwikkeling van Vereniging VZN als de enige gesprekspartner voor politiek en polder als het zelfstandigen aangaat.

Ontwikkelingen verplichte AOV voor zzp’ers

Begin maart vindt er weer overleg plaats tussen de partijen, die betrokken zijn bij de uitwerking van de voorgenomen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers die enkel via de inkomstenbelasting aangifte doen. Onze koepelvereniging VZN is hier ook bij betrokken. Uiteraard levert ZZP Nederland hier ook input voor aan.

Afronden inhoud ZZP Vrij indicator

Vooruitlopend op de aanpassing van de Wet DBA en de hervatting van de handhaving door de Belastingdienst is ZZP Nederland betrokken bij de formulering van de ZZP Vrij Indicator. Hiermee kan een certificaat gegenereerd worden waaruit blijkt dat je als zelfstandige, zo zeker als nu mogelijk is, voldoet aan de kwalificatie van ondernemer en dus nauwelijks tot niet hoeft te vrezen voor de kwalificatie ‘werken onder dienstbetrekking’. Zo dragen we bij aan de verbetering van de vrije ondernemersruimte voor zelfstandig ondernemers.

Deze indicator is een onderdeel van een matchingsplatform voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Als Vereniging ZZP Nederland zitten we in de Raad van Toezicht van de Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen (www.stichtingzso.nl) die het platform beheert. De lancering van dit platform, alsmede de indicator, staat gepland tijdens de Dag van de zzp’er (13 april 2024), waar stichting ZSO een stand heeft op het beursplein.

Notitie voorwaarden ‘Werken voor de Overheid’; Tolken en Vertalers

In februari zijn er weer enkele stappen gezet in het formuleren van de notitie ‘Werken voor de Overheid’, specifiek geformuleerd voor de sector (gebaren- en schrijf-)tolken en vertalers. 

De organisaties die hierin samenwerken nodigen tolken en vertalers uit voor de digitale informatiebijeenkomst op maandag 18 maart 2024 van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over: onze gezamenlijke lobby, de voorgestelde wet- en regelgeving, toelichting op de notitie en wat we inmiddels hebben bereikt. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan info@zzp-nederland.nl 

Een greep uit de overige activiteiten in februari

 • ZZP Nederland heeft deelgenomen aan de Webinar van Netspar: Adequate oudedagsvoorziening voor alle werkenden.
 • ZZP Nederland heeft elke maand gesprekken met stakeholders in het netwerk, waaronder ook de media.
 • ZZP Nederland is altijd bereid om een presentatie te geven aan zelfstandigenorganisaties over o.a. de actuele politieke zaken. 
Op deze pagina