Zzp Zelfstandigenaftrek

Belastingen (Algemeen)

Aftrekposten Belastingdienst voor zzp

Een van de leuke dingen aan het ondernemerschap zijn de ondernemersaftrekmogelijkheden die de fiscus biedt. Iedere ondernemer, dus ook een zzp'er, heeft recht op een of meerdere van deze aftrekmogelijkheden als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden (voor belastingjaar 2019) van de Belastingdienst: 

 • Je drijft de onderneming zelf (of samen met anderen).
 • Je hebt op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming actief zijn).

Let op: haal je bijvoorbeeld maar 1200 uren, dan heb je geen recht op de zelfstandigenaftrek. Het gaat niet naar rato.

Het bedrag dat je mag aftrekken van je inkomen hangt af van de gemaakte winst uit onderneming. Meer winst betekent minder aftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend in de volgende 9 jaar. 

Zelfstandigenaftrek zzp

De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd wel bereikt dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek voor zzp'ers

Als startende ondernemer kan je aanspraak maken op een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In de eerste vijf jaren van de onderneming kan je deze extra aftrek maximaal drie keer toepassen. Wie bij het begin van het jaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en recht heeft op startersaftrek krijgt een aftrek van 50% van de genoemde bedragen. De startersaftrek is € 2.123, -.

 • Je hebt in 2015 t/m 2019 maximaal tweemaal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Je hebt in 2015 t/m 2019 minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.
 • Je hebt in het aangiftejaar recht op zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt bent en je start een eigen onderneming, dan heb je recht op 'startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'. Daarbij geldt dat je de onderneming start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en voldoet aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt € 12.000, € 8000 en € 4000 voor respectievelijk het 1e, 2e en 3e jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst.


Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 500 uur aan werk dat door Agentschap NL bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

 De aftrek is  € 12.775 (2019). Deze aftrek wordt verhoogd met € 6.391 (2019) als je aan onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • als je in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was
 • er in die periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bij je is toegepast.

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je van je winst kan aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van de winst en het aantal uren dat je partner meewerkt.

De meewerkaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. De winst waarover je de meewerkaftrek berekent, is de winst uit een of meer van je ondernemingen, verminderd met dat deel van de winst: 

 • die is behaald met het (gedeeltelijk) staken van een onderneming
 • die je hebt als gevolg van een vergoeding voor onteigening
 • die is behaald door de onderneming (gedeeltelijk) naar het buitenland over te brengen

Scroll in tabel om meer te zien
Meewerkaftrek 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019
Meegewerkte uren Percentage (van de winst)
0 tot 525 00
525 tot 875 1,25
875 tot 1.225 2
1.225 tot 1.750 3%
1.750 of meer 4 %

Het recht op meewerkaftrek bestaat ook als je je partner wel een arbeidsvergoeding betaalt, maar deze vergoeding minder is dan € 5.000. Omdat je het aantal meegewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor je partner geen inkomen. Je partner hoeft daarover geen belasting te betalen.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Je kunt er sinds 2010 ook gebruik van maken als je ondernemer bent en niet voldoet aan het urencriterium. De vrijstelling is 14% van de winst na aftrek van de ondernemingsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als je in 2019 een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van al je investeringen in 2019. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag.


Scroll in tabel om meer te zien
Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019
Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28%
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 0%


Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het percentage voor de EIA bedraagt 45% in 2019 (54,5% in 2018). De EIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 122 miljoen. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Investeringen kunnen voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA geldt voor ondernemers en bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu). Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een milieu-advies.

De MIA bedraagt in 2019:

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I 36%
 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II 27%
 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III 13,5%

De MIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500,-. In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking worden genomen.

Investeringen kunnen zowel voor de KIA als de MIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet in aanmerking voor de MIA.

Willekeurige afschrijving (voor startende ondernemers)

Ook in 2019 zijn er regels voor het afschrijven van bedrijfsmiddelen. Dat lees je hier. Daarnaast is er nog een mogelijkheid tot willekeurig afschrijven.

Stakingsaftrek

Als je je onderneming staakt, kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kan maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als je de onderneming hebt gekregen door middel van de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer of als medeondernemer of werknemer, geldt als voorwaarde dat je als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor je rekening moet hebben gedreven.


Gerelateerde producten

 1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

  In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

  Meer informatie

Deel deze pagina: